De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Zij heeft als taak mee te denken met het schoolbestuur. Het schoolbestuur legt elk belangrijk besluit voor aan de MR. De MR moet bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan, de schoolgids en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

In een aantal gevallen vragen het schoolbestuur en de directie advies aan de MR over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of het wijzigen van lesroosters. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school.

Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat MR geeft, maar is niet verplicht adviezen over te nemen. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.

Klik op de buttons hieronder voor verschillende verslagen documenten betreffende de MR.

Notulen vergadering MR

Jaarverslag MR

Informatie-flyer MR


Jaarverslag GMR